Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν

20120928nw1690Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.