Pontifices

De mozzetta

Arcybiskup metropolita poznański Antoni Baraniak w mucecie i mantolecie.

W czasie Soboru Watykańskiego II, dekretem Świętej Kongregacji Obrzędów z dnia 12 września 1963 r., papież Paweł VI udzielił przywileju mającym głos decydujący arcybiskupom i biskupom rezydencjalnym oraz tytularnym, opatom i prałatom nullius, a także innym ordynariuszom cieszącym się przywilejem używania mucetu na terenie sobie podległym, zakładania go w czasie sesji soborowych na rokietę i mantolet, nawet w obecności Ojca Świętego. Zrównanie w tym zakresie z kardynałami wyrażać miało kolegialny z papieżem udział biskupów w sprawowaniu władzy nad Kościołem, jednak przywilej ten wykorzystywany był przez nielicznych tylko hierarchów.